Сайт в разработке

Михаил Шелег

За глаза твои карие. Бэк-Вокал

5
00:00

За глаза твои карие. Бэк-Вокал

Ны нче твой день ро жде ни я. На те бя я гля жу.
И те бе с во схи ще ни ем па ру слов я ска жу:
Пусть те бя, мо я же нщи на, не тре во жит пе чаль.
Я се го дня то рже стве нно по дни ма ю бо кал.

За гла за тво и ка ри е, за ре сни цы ши ка рны е,
За о си ну ю та ли ю и у лы бку у ста лу ю.
За тво и ру ки не жны е и за ла ски бе збре жны е,
За те бя, мо я же нщи на, по дни ма ю бо кал.

Ча сто ду ма ю по но чам... е сли б был я бо гат,
Всё бы бро сил к тво им но гам
За о дин то лько взгляд.
Все ру би ны и же мчу га, и пре зре нный ме талл.
Всё те бе, мо я же нщи на, я, кля нусь, бы о тдал.

За гла за тво и ка ри е, за ре сни цы ши ка рны е,
За о си ну ю та ли ю и у лы бку у ста лу ю.
За тво и ру ки не жны е и за ла ски бе збре жны е,
За те бя, мо я же нщи на, по дни ма ю бо кал.

Е сли, вдруг, я су дьбу мо ю о бо рву с по лпу ти,
Я тво ю фо то гра фи ю схо ро ню на гру ди,
Е сли б да же при шлось в бо ю мне со бой ри ско вать,
Зна ю я, за что жизнь сво ю мне не жа лко о тдать.

За гла за тво и ка ри е, за ре сни цы ши ка рны е,
За о си ну ю та ли ю и у лы бку у ста лу ю.
За тво и ру ки не жны е и за ла ски бе збре жны е,
За те бя, мо я же нщи на, по дни ма ю бо кал.

За гла за тво и ка ри е, за ре сни цы ши ка рны е,
За о си ну ю та ли ю и у лы бку у ста лу ю.
За тво и ру ки не жны е и за ла ски бе збре жны е,
За те бя, мо я же нщи на, по дни ма ю бо кал.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Михаил Шелег
Колёса крутятся. Бэк-Вокал

Свою дорогу каждый выбирает сам.

Михаил Шелег