Сайт в разработке

ТІК

Guests (Гості)

5
00:00

Guests (Гості)

Во на ви йде з кі мна ти для то го, щоб про сто пі ти,
А ку ди і на ві що у не ї ні хто не спи та є.
Та ким зви чним ма ршру том не ку хню і ти до пли ти,
Ко ли го сті в кі мна ті си дять і га ря че че ка ють.

Во ни че ка ють на ших са мо губств,
Че ка ють за ким в ко гось з нас по ме рзнуть не рви.
І ше по том хо ло дних чо рних вуст пи та ють
Тих із нас, хто бу де пе рвим?

Хтось бу ду є ра ке ти і хо че, щоб бу ла ві йна.
Сло во "Мир" пи ше кре йдо ю хло пчик на до шці.
Так бу ва є, що про сто не хо че ться пи ти до дна,
Ко ли ти ві дчу ва єш се бе не за про ше ним в го сті.

А хтось че ка є на ших са мо губств,
Че ка є за ким в ко гось з нас по ме рзнуть не рви.
І ше по том хо ло дних чо рних вуст пи та є
Тих із нас, хто бу де пе рвим?

Во ни че ка ють на ших са мо губств,
Че ка ють за ким в ко гось з нас по ме рзнуть не рви.
І ше по том хо ло дних чо рних вуст пи та ють
Тих із нас, хто бу де пе рвим?
Весь текст

Другие песни исполнителя

Весела пісня. Бек-вокал

Гупає в грудях малий барабан,

ТІК
Вчителька мікрорайону. Бек-вокал

Вітер віє, мете хуртелиця,

ТІК