Сайт в разработке

Наташа Королёва

Лелеки. Бек-вокал

5
00:00

Лелеки. Бек-вокал

8Ко ли на ста не о сінь зо ло та і ти хий дощ ро зпу стить сво ї ко си,
Впа де пе ро з ле ле чо го гнi зда, впа де пе ро в о ста ннi лi тнi ро си.
Впа де пе ро з ле ле чо го гнi зда, впа де пе ро в о ста ннi лi тнi ро си.

Да ле ко, да ле ко, ле тять, ле тять ле ле ки, ле тять ле ле ки за си ні ї мо ря.
Да ле ко, да ле ко, ле тять, ле тять ле ле ки, там за ли ши ла ся лю бов мо я.

8Че ка ти бу ду те пло ї ве сни, те бе зу стрi ну ра но, до свi та ння.
Впа де пе ро ле ле че в мо ї сни, впа де пе ро на ща стя i ко ха ння.
Впа де пе ро ле ле че в мо ї сни, впа де пе ро на ща стя i ко ха ння.

Да ле ко, да ле ко, ле тять, ле тять ле ле ки, ле тять ле ле ки за си ні ї мо ря.
Да ле ко, да ле ко, ле тять, ле тять ле ле ки, там за ли ши ла ся лю бов мо я.

Да ле ко, да ле ко, ле тять, ле тять ле ле ки, ле тять ле ле ки за си ні ї мо ря.
Да ле ко, да ле ко, ле тять, ле тять ле ле ки, там за ли ши ла ся лю бов мо я.

Ле ле ки, ле ле ки, ле ле ки, ле ле ки,
Ле ле ки, ле ле ки, ле ле ки, ле ле ки.

8Да ле ко, да ле ко, ле тять, ле тять ле ле ки, ле тять ле ле ки за си ні ї мо ря.
Да ле ко, да ле ко, ле тять, ле тять ле ле ки, там за ли ши ла ся лю бов мо я.

Да ле ко, да ле ко, ле тять, ле тять ле ле ки, ле тять ле ле ки за си ні ї мо ря.
Да ле ко, да ле ко, ле тять, ле тять ле ле ки, там за ли ши ла ся лю бов мо я.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Пока, до завтра, целую. Бэк-вокал

Скажу тебе вслед, что люблю я.

Наташа Королёва
Немые капли дождя. Бэк-вокал

Капельки дождя растеряли наше лето.

Наташа Королёва
Лето кастаньет. Бэк-Вокал

Кружатся птицы и цветы,

Наташа Королёва
Маленькая страна

Есть за горами, за лесами

Наташа Королёва