Сайт в разработке

Мария Яремчук

В чистім полі

5
00:00

В чистім полі

В чи стім по лі, в чи стім по лі
Бро дить ніч бі ля то по лі.
Хо дить -бро дить, со не чко че ка...
Пі сля Сі чі, пі сля бо ю із во ро жо ю о рдо ю
Ко за че нько мо ло дий ле жить...

Ніч схи ли лась на ді мно ю, над мо є ю го ло во ю...
В чи стім по лі со не чко вста є...
Ніч схи ли лась на ді мно ю, над мо є ю го ло во ю...
В чи стім по лі со не чко вста є...

В чи стім по лі, в чи стім по лі
Ще шу млять мо ї то по лі, ще са ди в ми ну ло му жи тті,
Що, на ди во при йня ли ся,
В сум ве рхі вка ми вп’я ли ся.
Мо же, ті то по лі вже не ті?

Їм са мо тні ми ста ва ти, їм без ме не су му ва ти.
В чи стім по лі со не чко вста є.
Їм са мо тні ми ста ва ти, їм без ме не су му ва ти.
В чи стім по лі со не чко вста є.

Ніч, не зри ми ми о чи ма, тінь ро зві є за пле чи ма.
Ті ло ві дбо лі ло не жи ве.
Не жа лку ю, не шко ду ю, по чу ттів сво їх не чу ю.
В чи стім по лі со не чко вста є.

Не че ка йте ме не, ма мо, не ві дпу стять вра жі ра ни
Мо є се рце в рі дні ї кра ї!
Не че кай ме не, ко ха на, ти - мо я о ста ння ра на,
В чи стім по лі со не чко вста є!

Не че ка йте, мо ї ді ти. Ви - мо ї о ста нні кві ти,
В чи стім по лі...
В чи стім по лі со не чко вста є...
В чи стім по лі со не чко вста є...
Весь текст

Другие песни исполнителя