Сайт в разработке

Сябры

Вы шумице, бярозы (А я лягу, прылягу)

5
00:00

Вы шумице, бярозы (А я лягу, прылягу)

Вы шу мі це шу мі це на да мно ю бя ро зы,
Ка лы шы це лю ля йце свой на пеў ве ка вы,

А я ля гу пры ля гу край га сці нца ста ро га
На ду хмя ным пра ко се не да спе лай тра вы.
А я ля гу пры ля гу край га сці нца ста ро га
На ду хмя ным пра ко се не да спе лай тра вы.

А я ля гу пры ля гу край га сці нца ста ро га
Га ла вой на па го рак на вы со кі ку рган.

А ста млё нны я ру кі во льна ў шы ркі ра скі ну,
А на га мі ў да лі ну, хай на кры е ту ман.
А ста млё нны я ру кі во льна ў шы ркі ра скі ну,
А на га мі ў да лі ну, хай на кры е ту ман.

Вы шу мі це шу мі це на да мно ю бя ро зы,
А сы па йце мі лу йце ці хай ла скай зя млю.

А я ля гу пры ля гу край га сці нца ста ро га
Я зда ро жы ўся тро хі я хві лі нку па сплю.
А я ля гу пры ля гу край га сці нца ста ро га
Я зда ро жы ўся тро хі я хві лі нку па сплю.

Вы шу мі це шу мі це на да мно ю бя ро зы,
А сы па йце мі лу йце ці хай ла скай зя млю.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Алеся. Бэк-Вокал

Живёт в белорусском полесье

Сябры